Проекти


 • Конвенционално геоложко картиране (М1:25000 и М1:50000), регионалногеоложки анализ.
 • Геологопроучвателно и търсещо картиране в мащаби 1:5000, 1:10000, 1:25000 (включително на литологии, хидротермални промени, структури, минерализации) и изготвянето на GIS-базирани геоложки карти и на 3D геоложки модели.
 • М1:500 геолого-структурно и геотехническо картиране на руднични откоси, пътни ескарпменти и клифове.
 • Инженерно-геоложки инфраструктурни проекти – геоложки, геотехнически и структурни теренни изследвания, описание на ядка от геотехнически сондажи, изготвяне на геотехнически бази данни, анализ на стабилитета на скални откоси, характеризиране на причините и механизма на проявление на гравитационни деформации.
 • Планиране, картиране и опробване на проучвателни канави, и анализ на данните.
 • Планиране на сондажни програми, описание на сондажна ядка (геоложко, минераложко и геотехническо), опробване, анализ и интерпретация на резултатите, изграждане на база данни.
 • Теренно геохимично опробване – по първичен и вторичен ореол, по потоци на разсейване; събиране на теренни образци за петрографски, петроложки, минераложки и микруструктурен анализ, на образци за AMS анализ.
 • Петрографски, минераложки и микроструктурен анализ, интерпретация на данни от спектрални анализи (SWIR) и геохимични данни.
 • Структурен анализ в структурно контролирани рудни системи.
 • AMS и структурен анализ на разломни зони в минерализирани системи.
 • Изграждане на геоложки бази данни, GIS-решения и 3D геоложки модели.
 • Обучения – лекции, упражнения и обучения на терен.
 • Подготовка на документацията, нужна за кандидатстване за площи за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми (в България).
 • Типове находища и проявления – Au епитермални, Cu-Au-Mo порфирни, Cu-Ag и Cu-Co в деформирани седиментни скали, Pb-Zn-Ag епитермални, Li пегматити, скарни.

връщане към за нас