Проекти


  • Геоложки, геотехнически и структурни изследвания на път Е-79 АМ ,,София- Кулата” участък М1-АМ ,,Люлин”.
  • Геоложко, структурно и геотехническо картиртане в мащаб М1:500 в рудник „Елаците“.
  • Геоложко и структурно картиране в мащаб М1:25000 в района на рудник „Елаците“ и регионално-геоложки изследвания и интерпретации.
  • Геолого-структурен и инженерно-геоложки анализ в рудник „Елаците“.
  • Геоложки, минераложки, структурен и геотехнически анализ на ядков материал от рудник „Елаците“ – опробване, анализ и интерпретация на на данните и изготвяне на сондажна база данни.
  • Тектонски особености на находището и характеристика на структурния контрол на минерализациите в медно-порфирно находище „Елаците“.
  • Причини и механизъм на възникване на срутището от 06 Ноември 2015г. в района на „Крушунски водопади“.
  • Търсене на метални полезни изкопаеми в Терциерната дъгова система в Косово; опробване и детайлно геоложко картиране, картиране на хидротермалните промени и структурно картиране в избрани площи, показващи индикации за порфирни и епитермални системи.
  • AMS анализ и структурен анализ на разломни зони в рудни системи
връщане към за нас