Услуги

Нашият екип има значителен опит в геоложкото картиране, както в регионален, така и в локален мащаб. Работата ни покрива терени с различни: възрасти, литоложки характеристики, тектонски обстановки и др. Подготвени сме да се заемем с полева и картировъчна работа в целия спектър от научни и проучвателни начинания.  …още…


 

Геоложкото картиране и структурните изследвания са стандартни и важни техники, прилагани както при търсенето и проучването на полезни изкопаеми, а така също и при оценката на рудоносния потенциал на големи по мащаб територии. Структурните изследвания и интерпретацията на данните са изключително важни в първоначалните етапи на развитие на находищата …още…

Услугите, свързани с описанието на сондажна ядка включват събиране на геоложки, минераложки, структурни и геотехнически данни в ориентирана и неориентирана сондажна ядка, опробване, обработка и интерпретация на данни.
Литоложко и минераложко описание и анализ на данните:
Петрография на сондираните интервали и корелация с налични геоложки карти и/или 3-D геоложки модели. …още…

Екипът на Мургана е съставен от опитни, старателни, приложно насочени и високо квалифицирани геолози, които могат да предоставят детайлно, висококачествено и надеждно обслужване на своите клиенти от минната индустрия в областта на търсенето и проучването на полезни изкопаеми. …още…

MGC провежда разнообразни теренни обучения и теоретични курсове, които могат да бъдат полезни за хора с желание за придобиване на нови знания или подобряване на професионалните си умения. Групови или индивидуални курсове за обучение могат да бъдат организирани, съобразно интересите на участниците. …още…

Предоставяне на консултантски услуги за:

  • Изготвяне, окомплектоване и депозиране на заявления за кандидатстване за предоставяне на площи за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
  • Изготвяне, окомплектоване и депозиране на документация за участие в различни конкурси и търгове във връзка с концесии за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми
  • Изготвяне и депозиране на декларации за конфиденциалност и заявления за ползване на геоложка информация и документация от националния геофонд. Консултантски услуги свързани с проучвания и анализ на наличната информация в националния геофонд.