Наши консултанти проведоха курсове по основи на геологията – теоретични и практични занятия на специалисти (не геолози) от различни сектори на минно-преработвателния бранш.

Община Летница ангажира MGC да извърши геотехнически анализ в района на Крушунските водопади и Национален лесопарк Маарата (проектът е администриран от НИС при СУ „Св. Климент Охридски“).

MGC е основен партньор на VM в геолого-проучвателните дейности на фирмата в редица проучвателни терени в Косово. Проектите, в които сме участвали, включват конвенционално и проучвателно картиране и опробване, изготвяне на тематични геоложки карти в GIS-среда, планиране на сондажните програми, геолого-геотехническо описание и опробване на сондажна ядка, аналитична работа – петрографски, минераложки, XRD анализи, анализ на геохимични и спектрални данни, изготвяне на 3D модели, участие в изготвянето на геоложки доклади и презентации.
В България партньорството ни е свързано с предварителни теренни работи, подготовка и депозиране на заявления за придобиване на концесии за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

MGC бе потърсена и предостави теренен техник-геолог за нуждите на проучвателна кампания на First Quantum Minerals Ltd. по проект за търсене и проучване на медни минерализации.

MGC предостави на Dundee Precious Metals консултантски услуги във връзка с проектите на фирмата свързани с добива и проучването на златни и медно-златни находища в България. Извършените дейности имаха акценти върху регионално-геоложки проблеми и структурно-геоложки проблеми в мащабите на лицензионните площи.

Във връзка с мащабни инфраструктурни проекти на фирма Геокоснструкт ООД, бяхме ангажирани с изпълнението на задачи като геоложко картиране, структурен анализ, геотехнически анализ, анализ на стабилитета на скални откоси, описание на сондажна ядка.

Основна задача в сътрудничеството ни с Palsatech Global беше изграждането и актуализирането на гео-база данни за проучвателните и експлоатационни концесии за всички видове полезни изкопаеми в България и Сърбия. Други услуги включваха поръчка и покупка на геоложка информация от Националните геоложки служби на България, Сърбия и Северна Македония, превод и георефериране на комплекти геоложки карти за избрани части на Балканите (България, Сърбия, Косово, Северна Македония), анализ на Закона за подземните богатства и процедурите и проблемите свързани с издаване на разрешения за търсене и проучване и добив на полезни изкопаеми в България.

Работата ни по проекти на Cobre Limited в площите им в медния пояс Калахари (Kalahari Copper Belt) в Ботсвана включва: преглед и структурен анализ на данни от сондажна ядка; структурно описание на избрани сондажи; участие в технически съвети за планиране на проучвателни работи и представяне на структурно-геоложки съображения за контрола на орудяването; петроложки, минераложки и микроструктурен анализ на полирани дюншлифи от избрани ключови образци от сондажна ядка.

В изпълнение на проучвателна задача MINEX GmbH ангажира екипа на Мургана да извърши картировка и опробване в няколко проучвателни площи във високометаморфния терен на Източните Алпи в Австрия, където основна цел на проучването са литиеви пегматити.

В изпълнение на проект на MSA Group за техен клиент в Казахстан, MGC беше привлечена като партньор. Основни елементи в консултантската задача бяха проектиране на сондажна програма, ревизия на събраните данни от сондажна ядка, детайлен структурен анализ на избрани сондажи, характеристика на структурния контрол на златното орудявани и 3D моделиране.

MGC е регионален партньор на MSA Group за Балканите

В сътрудничество с Remote Exploration Services старши геолог от MGC се включи в екипа на RES в теренната работа за техен клиент в Египет. Нашето участие се състоя в извършване на теренни структурни изследвания и анализ на структурния контрол на златните орудявания в няколко близко разположени терена, детайлно картиране на хидротермални промени и оценка на потенциала за формиране на медно-порфирна система в рамките на проучвателната площ, обучение по структурна геология и картиране на местния геоложки екип.