Наши консултанти проведоха курсове по основи на геологията – теоретични и практични занятия на специалисти (не геолози) от различни сектори на минно-преработвателния бранш.

Община Летница ангажира MGC да извърши геотехнически анализ в района на Крушунските водопади и Национален лесопарк Маарата (проектът е администриран от НИС при СУ „Св. Климент Охридски“).

MGC е основен партньор на VM в геолого-проучвателните дейности на фирмата в 3 проучвателни терена Косово. В България партньорството ни е свързано с предварителни теренни работи, подготовка и депозиране на заявления за придобиване на концесии за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

MGC бе потърсена и предостави теренен техник-геолог за нуждите на проучвателна кампания на First Quantum Minerals Ltd. по проект за търсене и проучване на медни минерализации.

MGC предостави на Dundee консултантски услуги във връзка с проектите на фирмата свързани с добива и проучването на златни находища в България. Извършените дейности имаха акценти върху регионално-геоложки проблеми и структурно-геоложки проблеми в мащабите на лицензионните площи.

Във връзка с мащабни инфраструктурни проекти на фирма Геокоснструкт ООД, бяхме ангажирани с изпълнението на задачи като геоложко картиране, структурен анализ, геотехнически анализ, анализ на стабилитета на скални откоси, описание на сондажна ядка.

Основна задача в сътрудничеството ни с Palsatech Global беше изграждането и актуализирането на гео-база данни за проучвателните и експлоатационни концесии за всички видове полезни изкопаеми в България. В допълнение, Мургана предостави анализ на Закона за подземните богатства и процедурите и проблемите свързани с издаване на разрешения за търсене и проучване и добив на полезни изкопаеми в страната.