(добавете контакт)

Mobile: +359 89 672 9023 ;                                 Mail: tsvetelina.gorinova{at}murgana.org ;

Цветелина Горинова, доктор

Цветелина се присъединява към MGC през лятото на 2016 г. Тя има докторска степен по геология със специализация в областта на структурната геология, придобита в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през лятото на 2020 г. Тезата на нейният дисертационен труд е свързана със структурна геология и тектонска еволюция на част от родопския метаморфен комплекс. Нейните главни интереси са геоложко картиране, интерпретация на структурни данни, метаморфна петрография и петрология, U-Pb геохронология. Тя е умела в термодинамичното моделиране на метаморфни скали и процедурите по опробване на скали. Специализира в областта на геоложкото картиране и геотехническите изследвания, в това число теренни геоложки, геотехнически и минераложки изследвания и събиране и анализ на данни от сондажна ядка. Тя има опит в планирането и изпълнението на геолого-проучвателни дейности, които включват геолого-структурно картиране, геохимично скално и почвено опробване, интерпретация на събраните геоложки данни както и в планиране, ръководение и контрол на опробване на сондажна ядка (геохимично опробване и опробване за анализ физико-механичните свойства на скалите).

обратно към нашият екип