Структурна геология:


Геоложкото картиране и структурните изследвания са стандартни и важни техники, прилагани както при търсенето и проучването на полезни изкопаеми, а така също и при оценката на рудоносния потенциал на големи по мащаб територии. Структурните изследвания и интерпретацията на данните са изключително важни в първоначалните етапи на развитие на находищата, през междинните фази на минните разработки, а така също и в дейностите по възстановяване на околната среда. Структурният контрол играе важна роля в рудните находища, именно затова разбирането на структурната позиция и тектонската еволюция на рудоносни единици е изключително важна. В терени със сложна тектонска обстановка, структурните изследвания могат да бъдат от първостепенно значение при оценка на запасите, изграждане на модели, минно планиране и др.

Прилагани анализи:

  • Кинематичен анализ (за крехки и пластични условия)
  • Геометричен анализ (за разломи, зони на срязване и гънки)
  • Анализ на палеостреса
  • AMS анализ (анизотропия на магнитната възприемчивост)

Какво постигаме с приложените структурни подходи:

  • Кинематичен анализ на крехки нарушения и пластични зони на срязване
  • Геометричен анализ на крехки и пластични структури, включително различни по големина разломи, зони на срязване и гънки. Всички тези структури могат както да контролират, така и да вместват различни видове находища, а също така в по-късен етап от тяхното развитие да усложнят геометрията на рудните тела
  • Определяне на структурите от полиметаморфни/полидеформирани терени с цел извличане на данни за рудообразувателните процеси, тектонските реактивации, както и връзката между различните рудни източници и събития на минералообразуване. Прилагането на този подход позволява също да се обозначат нови цели за последващо проучване
  • Установяване на структурни вектори при търсенето на рудна минерализация
  • Структурно и геотехническо изследване във връзка с оценка на стабилитета на скални откоси и анализ на риска от повърхностни деформации
  • Тектонска изученост и интерпретация с регионален мащаб

обратно към услуги