Картиране:


Нашият екип има значителен опит в геоложкото картиране, както в регионален, така и в локален мащаб. Работата ни покрива терени с различни: възрасти, литоложки характеристики, тектонски обстановки и др. Подготвени сме да се заемем с полева и картировъчна работа в целия спектър от научни и проучвателни начинания.

Структурното картиране е една от ключовите техники за изясняването на произхода и еволюцията на различните рудни системи. Това го прави критичен инструмент, както за набелязването на перспективни участъци при проучването „на зелено“, така и за планиране развитието на находища в етап на активен добив. Нашите специалисти в структурното картиране имат дългогодишен опит в направлението (за повече информация погледнете раздел Структура геология).

Екипът на Мургана е специализиран в извършването на геотехническо картиране за нуждите на минната индустрия. Този тип картиране, в комбинация с детайлни структурни изследвания, са доказали своя принос за оценката на стабилитета на скални откоси и възможността за проява на гравитационни деформации. Тази оценка е критична за добивните дейности, както и за разширяването на минните изработки в находища на полезни изкопаеми. В нашата практика, винаги когато е възможно, геотехническото картиране е подкрепено и с геотехническо описание на сондажна ядка (за повече информация погледнете раздел Описание на сондажна ядка).

Регионално-геоложките изледвания и интерпретации са ключов елемент в търсещите и проучвателните дейности. За оценка на рудоносната перспективност на големи по мащаб терени, нашата група може да предложи задълбопчен анализ на наличните публикувани и фондови материали. Прилагайки класически карторовачни методи във внимателно подбрани  ключови зони, тези регионално-геоложки интерпретации се превръщат в мощно средство за набелязването на нови перспективни проучвателни площи.

Различните видове опробване са съпътстваща част от картировъчните дейности, докато подбора на аналитичните методи зависи изцяло от целите и задачите на конкретното изследване.

Изготвените от нашата група карти, разрези и други графични приложения са придружени от детайлни доклади и обяснителни записки. Резултатите от картировъчните дейности могат да бъдат представени във вид на презентации. В съответсвие с нуждите на нашите клиенти, бихме могли да предоставим база данни, включваща цялата събрана от нас информация.

обратно към услуги